Bài Đọc Hằng Ngày / Lời Chúa & Suy Niệm

28/02 Sẽ được gấp trăm
28/02 Sẽ được gấp trăm

Sẽ được gấp trăm. Thứ Ba tuần 8 thường niên."Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu". Lời Chúa: Mc 10, 28-31Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây...

» Xem tiếp
28/02 Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu
28/02 Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 35, 1-15 (Hl 1-12) "Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ". Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ. Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà....

» Xem tiếp
27/02 Điều kiện theo Chúa
 27/02 Điều kiện theo Chúa

Điều kiện theo Chúa. Thứ Hai tuần 8 thuòng niên."Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Lời Chúa: Mc 10, 17-27Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết...

» Xem tiếp
27/02 Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta
27/02 Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta

Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 17, 20-28 (Hl 19-27) "Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người". Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu trước tôn nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở...

» Xem tiếp
Trong Chúa công bằng là thương xót

Trong hành trình của người Kitô hữu, sự thật không phải là sự thật kiểu thương lượng, và chúng ta phải sống công bằng với…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 2.600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng ngày 25-2-2017, ĐTC khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Thông Báo Liên Giáo Phận
Thông Báo
Chung Vui
Chia Buồn
Thông Tin Mục Vụ Liên Giáo Phận